Destinations Top Hits

เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.) จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธ...

แนะนำตัวแทน

Anglo Phone Education Group

CONTACT ADDRESS
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88 Silom Rd.
TELEPHONE : +662 6344055
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์